Prisen på det enkelte oppdrag vil i det vesentligste være avhengig av den tid som vi bruker på saken. 


Vår timesats er fra kr. 1.700,- til 2.000,-, med tillegg av 25% mva, (kr. 2.125,- til 2.500,- inkl. mva.)  Timeprisen er avhengig av sakens art og kompleksitet. Timeprisen avtales før oppstart av hvert enkelt oppdrag, og vil fremgå av den skriftlige oppdragsbekreftelsen som klienten får ved oppstart av oppdraget.


Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver kvalifisert arbeidsøkt i saken, så som telefonsamtaler, mailer osv. Eventuelle utlegg i saken, rettsgebyr el.lign., vil komme i tillegg til oppgitt timepris.


Salæret faktureres vanligvis månedlig med 14 dagers forfall. For enkelte typer oppdrag avkreves et forskudd på salær, som innbetales før oppdraget starter.

Faste priser


For enkelte typer oppdrag kan vi, på gitte vilkår, gi deg en forhåndspris / fast pris inkludert mva:


Ektepakt fra kr. 4.500 til kr. 7.500
Samboeravtale fra kr. 5.000 til kr. 7.500
Testament fra kr. 3.500 til kr. 6.500
Fremtidsfullmakt fra kr. 3.500 til kr. 6.500

For mer kompliserte testamenter, ektepakter og samboer avtaler, vil det ved noen tilfeller være nødvendig med avklaring av mer spesielle juridiske problemstillinger, eller behov for innhenting av supplerende undersøkelser / opplysninger. I slike tilfeller vil salæret bli høyere, men prisen vil, så vidt mulig, bli forsøkt avklart ved oppdragets start.

Fri rettshjelp 


I enkelte typer saker kan du ha krav på fri rettshjelp fra det offentlige. Omfanget av rettshjelpsordningen varierer i forhold til sakstype. Ved behov for fri rettshjelp bistår vi med kontakt med Statsforvalter eller domstol.


For enkelte sakstyper har du rett til fri rettshjelp uavhengig av din økonomi. Dette gjelder blant annet i visse saker etter barnevernloven, eller hvis du er fornærmet i alvorlig volds- eller overgrepssak og skal vurdere anmeldelse av forholdet, eller kreve erstatning av voldsutøver.


Dersom du har vært utsatt for vold av partner eller andre nærstående har du rett til tre timers råd og veiledning, for å avklare din rettslige stilling. Vi bistår deg også ved en anmeldelse hos politiet.


I de fleste typer av straffesaker dekkes vårt salær av det offentlige. Hvis det offentlige ikke dekker dine utgifter til forsvarer, vil vi likevel kunne gi deg et tilbud om juridisk bistand til forhåndsavtalte priser. Husk også at selv om du har fått oppnevnt en forsvarer av det offentlige, står du fritt til å velge en annen advokat, uten at dette må begrunnes. Vi hjelper deg med det praktiske.


I noen saker er retten til fri rettshjelp avhengig av din økonomiske situasjon, inntekt og formuessituasjon. Inntektsgrensene er fastsatt av det offentlige. Saker vedrørende økonomisk oppgjør etter separasjon/skilsmisse eller samboer oppgjør, søknad om voldsoffererstatning, og oppsigelse som leietaker i husleieforhold kan gi rett til fri rettshjelp. 


Vi bistår våre klienter med å søke om fritt rettsråd og fri sakførsel etter offentlige ordninger. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, vil staten som utgangspunkt dekke advokatkostnadene. Det vil som hovedregel være en mindre egenandel som må betales av klient.


Dersom du ønsker nærmere informasjon om fri rettshjelp, er du velkommen til å ta kontakt med vårt kontor. Statsforvalteren i ditt hjemfylke eller din lokale domstol vil også kunne gi deg nærmere informasjon om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring 


Ved sivile tvister vil man ofte ha en rettshjelpsforsikring som en del av hus-, innbo- eller bilforsikringen. Du kan også være forsikret gjennom ditt arbeid. Dersom man har en rettshjelpforsikring som gjelder for den aktuelle sak, vil denne dekke betydelige deler av advokatkostnadene. 


Det vil som regel være en egenandel, fastsatt av forsikringsselskapet, som klient/forsikringstaker må betale. Vilkårene for rettshjelpsdekningen vil fremgå av forsikringspolisen. 


Vi kan være behjelpelig med å avklare vilkårene for din rettshjelpsforsikring med ditt forsikringsselskap.   

Oppdragsbekreftelse


Det presiseres at et oppdrag først anses akseptert fra vår side, når dette er bekreftet skriftlig ved vår oppdragsbekreftelse.


Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk.


Vår personvernerklæring (link) gir deg viktig informasjon om vår håndtering av de opplysninger vi har om deg.

Advokatbistand og Covid-19


Vi tar for tiden ikke imot klientbesøk i våre lokaler, uten at dette er avtalt på forhånd. 


Ved behov for advokatbistand, vil vi kunne gjennomføre klientmøter via telefon, Teams, Messenger eller lign. 


Vi følger helsemyndighetens råd, og tilrettelegger vår drift i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Hold deg oppdatert ved å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no.